Издаване на Удостоверение за извършване на пътна помощ.

Услугата “Пътна помощ” е гаранция за безопасност и комфорт при всякакви пътни условия. Ще получите помощ при всякакви пътни ситуации – например пътнотранспортно произшествие, поправяне и смяна на спукана гума, зареждане на акумулатора или друга повреда на автомобила. Също така експертите ще ви консултират по всички правни въпроси, свързани на автомобилни теми.

В Държавен вестник, бр. 60 от 07.07.2020 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози /ЗИД ЗАП/. Съгласно § 58, т. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на закона, чл. 148в от Закона за движение по пътищата се отменя. Видно от § 24 от ЗИД ЗАП в Глава трета се създава Раздел IV Пътна помощ. Съгласно чл. 24е, ал. 3 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ.

Как да си извадим удостоверение за пътна помощ?

Пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вписани в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ и притежаващи поне едно превозно средство с българска регистрация.

Доста опасно е да извършваш пътна помощ без регистрация и лиценз. Ако се окаже, че нямате необходимата документация, ще ви бъде предявено обвинение или наложено административно наказание и глоба. Всичко това може да си го спестите, ако се регистрирате и получите удостоверение за извършване на тази дейност – пътна помощ.

Необходими документи за издаване на удостоверение:

Необходими условия, за да ползвате услугата:

1. Физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2. Подаване на необходимите документи лично или чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно).

За издаване на Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ:

    1. Заявление по образец.

    2. Списък за вписване на превозните средства, с които ще се извършва пътната помощ.

    3. Заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на наема или лизинга, не по-кратък от една година, валиден към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра, когато лицето не ползва собствени превозни средства. В договора се вписва, че автомобилът ще се ползва за извършване на пътна помощ.

    4. Документ, удостоверяващ правата на кандидата като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ.

Притежателят на удостоверението за регистрация е длъжен в двуседмичен срок да уведоми, съответния областен отдел „Автомобилна администрация“ за всяка настъпила промяна в обстоятелствата, при които то е издадено за което се подава:

  • Заявление по образец;
  • Документи, съобразно исканата промяна.

Резултат от услугата:

Удостоверение за извършване на пътна помощ.

Документи за професионална компетентност

Когато се извадят всички нужни документи, ще трябва да се изкара курс за професионална компетентност. Времето за каране на курса за професионална компетентност е 14 дни.

За целта са необходими – медицинско свидетелство, копие от лична карта и копие от шофьорска книжка.

Такива курсове се провеждат всеки месец, в сградата на ДАИ. Ако не можете да вземете изпита от първият път, ще се наложи да се явите повторно. При успешно вземане на изпита се получава документ за професионална компетентност. Този документ доказва, че Вие сте правоспособен водач, за работа с пътна помощ.

Законът излишно забранява, извършването на превоз на автомобили и техника, без документ за професионална компетентност. Така Вие ще имате нужната квалификация, при товарене на автомобили и техника, върху платформата на автомобила. При липса на този документ за професионална компетентност, водачите носят наказателна отговорност, при увреждането на автомобилите.

Образци:

1 . Заявление за издаване на Удостоверение за пътна помощ

2. Списък за вписване на превозни средства в Удостоверение за пътна помощ

3.  Заявление за промяна в обстоятелствата в Удостоверение за пътна помощ

Източник: api.bg

5/5 - (1 vote)